Ventilation i flerfamiljshus

I en bostad måste luften hela tiden cirkulera. Frisk luft måste komma in utifrån och gammal luft måste föras ut ur lägenheten. Man brukar säga att hela luftmassan i ett rum bör bytas ut varje timme. I badrum och kök är det oftare än så, om inte mögelbildning och fuktskador ska uppstå. Ventilation är även viktig för att föra bort radonhaltig luft från väggar i blåbetong. Det är också viktigt att luft tas in i de rum vi vistas i mest, som sovrum och vardagsrum, och förs ut genom de rum som har mest föroreningar i luften, som toaletter, badrum och kök. Detta för att hindra dålig luft och lukt att spridas i lägenheten.

OVK-besiktning

Som fastighetsägare eller representant för bostadsrättsföreningen har du ett ansvar att se till att ventilationssystemet fungerar samt att det kontrolleras regelbundet genom en så kallad OVK-besiktning. OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en lagstadgad åtgärd som varit obligatorisk sedan 1992. OVK-besiktning skall utföras av en certifierad kontrollör som utfärdar ett intyg med datum. Intyget ska sedan finnas väl synligt i husets entre eller trappuppgång.  OVK-kontrollanten mäter luftgenomströmningen i alla lägenheter och förvissar sig om att ventilationssystemet fungerar som det ska. Finns det något att anmärka på uppmärksammas fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen på detta och har då vanligtvis ett halvår på sig att åtgärds problemen.

Godkänt inte nödvändigtvis optimalt

När ventilationssystemet i ett hus kontrolleras görs det utifrån vad det är för typ av system och hur reglerna kring ventilation såg ut när det byggdes. Ett godkänt resultat kan därför inte sägas vara liktydigt med att ventilationen i ett hus är så bra som den kan vara. Märker man att de boende i fastigheten ofta klagar på dålig luft och lukt, känner sig trötta eller att halterna av radon återkommande är vid gränsvärdena, kan det betyda att huset behöver ett nytt modernare ventilationssystem. Tar man kontakt med en certifierad firma som utför OVK-besiktningar kan de oftast hjälpa till med förslag på nya lösningar eller förbättringar av husets ventilation.

Ren luft och värme

Det modernaste och mest effektiva ventilationssystemet för flerbostadshus är ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som gör att man kan kontrollera mängden friskluft som tillförs huset. När ett FTX-system installeras utrustas lägenheterna i huset med ett kanalsystem som tillför ny och frisk luft och transporterar bort använd luft. Den uppvärmda, använda luften passerar, innan den släpps ut, genom ett aggregat för värmeåtervinning, som använder den alstrade värmen till att värma upp den inkommande luften. Detta system sörjer alltså inte bara för god ventilation utan bidrar också till lägre uppvärmningskostnader.

På sikt innebär installationen av ett modernt och välfungerande ventilationssystem inte bara bättre hälsa och välmående för de boende, utan också en bättre ekonomi för dig som fastighetsvärd eller er som bostadsrättsförening.

Läs mer om OVK-besiktning här.

5 Nov 2017