Sanering inför renovering och rivning i Linköping

Ska ni riva ut ert gamla kök och sätta in ett nytt? Ni vet väl att det kan finnas farligt asbest bakom kakel och i ventilationen? Anlita ett rivningsföretag i Linköping och låt dem sanera köket.

Idag är det förbjudet att använda asbest men materialet finns fortfarande kvar i många äldre byggnader. Asbest är inte farligt så länge man inte rör det, men när man börjar riva i det frigörs små partiklar som är farliga att inandas eftersom de kan ge upphov till cancer. Förr i tiden använde man asbest i murbruk, kakelfog och tak, men också i olika isoleringsmaterial, elkablar och golv. Står man inför en renovering är det därför viktigt att man först tar reda på om det finns asbest och i så fall utför en ordentlig sanering.

Det krävs särskild certifiering för att få utföra en asbestsanering

Det är inte vem som helst som får handskas med asbest och det krävs särskild utbildning för att kunna utföra en sanering. I Linköping finns det särskilda rivningsföretag som är specialiserade på sanering av asbest. Innan de utför en rivning eller sanering besiktigar de rummet och byggnaden för att lokalisera var det finns miljöfarligt avfall. Det är viktigt att asbestpartiklarna inte sprids och skadar människorna i omgivningen eller kontaminerar övrigt material. Därför försluter man alltid byggnaden eller rummet innan man börjar plocka ut det material som innehåller asbest. På så vis kan inte partiklarna spridas i luften. De som arbetar med saneringen bär också särskilda skyddskläder och andningsmasker.

26 Jan 2022